Markus Schuller und Gökhan Kula Der Mensch im Mittelpunkt der Investmententscheidung

Gökhan Kula (links) und Markus Schuller (rechts)

Gökhan Kula (links) und Markus Schuller (rechts)