Fondsselekteure, Teil 1: Sauren „Viele Mischfondsmanager erwirtschaften keinen Mehrwert“

Hermann-Josef Hall, Fondsselekteur bei Sauren Fonds Research

Hermann-Josef Hall, Fondsselekteur bei Sauren Fonds Research Foto: Sauren